İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı
Döner Sermaye Saymanlığı

bahattin.gultekinistanbul.edu.tr